Производња Воде

Град Шабац се снабдева водом са три изворишта:

Извориште „Мали забран“


Налази се на 1.1 км северозападно од града у непосредној близини хиподрома.

  • Zaopčeta je eksploatacija sa tri bunara .

                 Почело са радом 1967. године експлатацијаом са три бунара. Године 1995. на овом изворишту је активирано постројење  за прераду воде,извршена је реконструкција и извориште је попримило данашњи изглед том приликом урађено је постројење за третман сирове воде (Деферизација ,деманганизација и филтрација са пешчаним филтрима). Вода се обезбеђује из 12 бунара са дубине од 25 м и укупним радним капацитетом изворишта од цца. 130 лит/с.

                Вода која се захвата са Изворишта садржи штетне састојке природног порекла- -гвожђе и манган, па се у циљу постизања здравствене исправности воде за пиће према критеријумима Правилника о хигијенској исправности воде, примењује одговарајући технолошки процес прераде воде.

                Постројење за прераду воде

  • Аерација – процес уклањања гвожђа и мангана оксидацијом са ваздушним кисеоником. Систем за аерацију, састоји се од четрити поља са мрежом перфорираних цеви, одакле вода избија у млазевима и распршује се у капљице.
  • Филтрација – уклањање оксида гвожђа и мангана, проласком воде кроз порозан слој зрнастог материјала. Систем има 5 филтерских поља са гравитационим филтерима који ефикасно обављају процес бистрења воде.
  • Дезинфекција – Вода је природно микробиолошка исправна, а спречавање могућност инфекције воде у дистрибутивној мрежи из превентивних разлога врши се аутоматизованим хлорисањем  .
  • Резервоарски простор – омогућава равномеран ток процеса прераде воде и обезбеђује довољне количине воде за превладавање максимума потрошње. Постоје 2 резервоара укупног капацитета 5000 м3
  • Потисна црпна станица – пумпно постројење са машинском салом у којима је смештено 4 пумпи за потис воде у дистрибутивну мрежу(снаге 75 кW)

На локацији овог изворишта се налази и централна лабораторија.

 

Извориште „Табановић“

                 Лоцирано је 8 км северно од града Шапца, 4 км од десне обале Саве и око 2 км од села Табановић . Главни потисни цевовод дужине 9,5 км потискује сирову воду од Изворишта у Tабановићу до Изворишта у Малом забрану где се стучу у један цевовод који даље води према граду и водоторњу на Летњиковцу.

У пролеће 1981 године избушено је пет бунара.

  1. године започело је са радом чиме је и завршена прва фаза изградње изворишта „Табановић“.

Представља главно извориште шабачког водовода и налази се на 10-ак километара од града. Радни капацитет изворишта је цца 230 лит/с. Вода се обезбеђује из 5 бунара, са дубине од 25 м.

Вода је хемијски и бактериолошки природно исправна, а из превентивних разлога врши се аутоматизовано хлорисање.

У саставу овог изворишта постоје и резервоар  10000 м3

На локацији овог изворишта се налази погонска лабораторија.

 

Извориште „Мачвански Прњавор“

                Налази се на 30 км западно од града у непосредној близини реке Дрине.

У пролеће 2001 године избушено је два бунара.

Почело са радом 2011. године

Тренутно је активно 2 бунара максималног капацитета 80 л/с (2 X 40 л/с)  дубине 30 м.

Од третмана врши се дезинфекција помоћу течног хлора .

Тренутно инсталисано стање

                - Резервоар   26 м3

                -две пумпе од по 4 кW 1.5-5.8 л/с за П=5 бара

                -Бунарске пумпе 13-22 л/с 5.2 кЊ

                -цевовод фи 300 бунари – ППВ Прњавор 4 км рађен 2008 године.

                -дистрибутивна мреже фи 200 око 2100м рађен 2009 године.

                -радови на ППВ”Прњавор” извођени током 2010 године.

                КВАЛИТЕТ ВОДЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

ЈКП „Водовод Шабац“ снабдева потрошаче хигијенски исправном водом што потврђују анализе урађене у интерној лабораторији ЈКП „Водовод Шабац“. Поред испитивања у интерној лабораторији нашег предузећа, екстерну контролу квалитета воде врши и  ЗЈЗ Шабац, а периодичне прегледе  обавља Институт за јавно здравље Србије „Батут“.

 

У интерној лабораторији ЈКП „Водовод Шабац“, годишње се физичко-хемијски и микробиолошки испита преко 3000 узорака воде.

Анализе се врше свакодневно, а узорци воде се узимају како са изворишта тако и на славинама потрошача, трудећи се да у току месеца испитивањем буде обухваћена целокупна водоводна мрежа. Поред испитивања композитног узорка сирове воде које се врши свакодневно, једном у току месеца врши се и појединачно испитивање свих бунара са сва три изворишта.

 

Завод за јавно здравље Шабац, за наше предузеће испита до 500 узорака годишње, а испитивањем су обухваћени узорци са сва три изворишта и из дистрибутивне мреже.

 

Периодичне пегледе, на нивоу В-обима, обавља Институт за јавно здравље Србије -“Батут“, а испитивањем су обухваћени узорци воде са сва три изворишта са којих се снабдевају наши корисници.

 

Служба за контролу квалитета воде располаже исправном и квалитетном опремом за испитивање која се редовно еталонира и одржава. У служби је запослено седам радника на испитивању питке воде као и два радника на испитивању отпадне воде

 

ЈКП “Водовод-Шабац” је основан од стране Скупштине Града Шапца, са циљем да обавља комуналну делатност производње и дистрибуције воде за пиће и одвођење отпадних вода.

Ценећи егзистенцијално-здравствени значај намирнице коју производимо и дистрибуирамо до потрошача, имплементација система самоконтроле у складу са начелима ХАЦЦП система, кључна је за рад предузећа како би се осигурао основни постављени циљ његовог оснивања.

Систем самоконтроле базира се на процени, смањењу и елиминацији ризика везаних за процес производње и дистрибуције питке воде, с циљем обезбеђивања њене здравствене исправности.

Сопственом бригом за изворишта и функционалност система водоснабдевања у целини, као и уском сарадњом са здравственим и инспекцијским органима, те добављачима сировина које користимо у процесу производње и дистрибуције воде за пиће, као и систематском интерном и екстерном контролом квалитета производа, обезбеђујемо довољне количине здравствено безбедне воде за кориснике.

Сво особље ЈКП “Водовод-Шабац” укључено је у директном или индиректном смислу у бригу о здравственој исправности воде кроз адекватне обуке или информисање о мерама осигурања хигијенске исправности воде за пиће.

У развоју и одржавању система самоконтроле придржавамо се важећих законских прописа и међународно признатих стандарда о хигијени хране развијених од стране Codex Alimentarius Comission.

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611