Одвођење Отпадних Вода

Одвођење отпадних вода

 

У Шапцу је усвојен сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода. По принципу крвотока, отпадне воде се одводе путем колектора и уличне канализације на Централно постројенје за прераду отпадних вода.

Фекална канализација

Канализациона мрежа / за 90% корисника водовода на подручју града Шапца

У систему фекалне канализације је 12 црпних станица, 5 које препумпавају мешовиту воду (кишну и фекалну) и 1 црпна станица за кишну воду:

 

Фекалне црпне станице

 1. ЦФС „летњиковачка коса“
 2. ЦФС „ливаде“
 3. ЦФС „ Л-3“
 4. ЦФС „ М-4“
 5. ЦФС „Стевана Првовенчаног“
 6. ЦФС „Мајур - центар“
 7. ЦФС “Мајур – пољице”
 8. ЦФС “Табановић – 1”
 9. ЦФС „Северна трансверзала“
 10. ЦФС „вашариште“
 11. ЦФС „ воћњак- Вукович“
 12. ЦФС „ воћњак – Цапитол“

Црпне станице које препумпавају мешовиту воду (кишну и фекалну)

 1. ЦС „Главна“
 2. ЦС „Хајдук Станко“
 3. ЦС „Стари град“
 4. ЦС „Металопластика“
 5. ЦС „Стевана Филиповића“

 

Црпна станица за кишну воду

 1. АЦС „Воћњак“

 

Индивидуалне септичке јаме са упијајућим бунаром или водопропусним септичким јамама – углавном се налазе уз периферне индивидуалне стамбене објекте и на локацијама нелегалне изградње, као и у насељеним местима Града Шапца.

Одвођење фекалних вода

Фекалне воде се путем секундарних колектора доводе преко главног примарног колектора Ф1800/1000мм и Главне црпне станице (поред моста) и потисним водом Ф1000мм на ЦППОВ који се налази на десној обали Саве.

Одвођење атмосферских вода

Атмосферске воде се по појединим хидрографским целинама одводе отвореном и затвореном атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према мелиоративним каналима и црпним станицама у реку Саву. Индустријска зона је засебно сливно подручје.

За одбрану од унутрашњих вода и за одвођење атмосферских вода са подручја града и индустриске зоне  изграђена је  црпна станица АЦС „Воћњак“

ЦППОВ Шабац

Изградња ЦППОВ у Шапцу је започета 2014.године. Изградња је предвиђена у 3 фазе: Прба фаза изградња линије воде капацитета 84.000 ЕС-а и линије за обезводњавање муља капацитета 126.000 ЕС-а, Друга фаза подразумева изградњу линије за анаеробну дигестију муља капацитета 126.000 ЕС-а и Трећа фаза је доградња линије воде на капацитет од 126.000 ЕС-а.

Тренутно је на ППОВ-у завршена прва фаза изградње, тако да постројење има потпуно оперативну линију за пречишћавање воде и линију за обезводњавање муља у потпуности у складу са пројектом и грађевинском дозволом за ППОВ. Вода која се после третирања на постројењу испушта у Саву  свакодневно се контролише. Такоше контролишу се и нивои одређених гасова на постројењу као и квалитет муља који се добија у процесу третмана фекалних вода на ЦППОВ-у. Сви добијени резултати су у законом прописаним границама.

Дневни капацитет прираде ППОВ је од 17.000 – 18.000 м3 отпадне воде, годишње се пречисти око 5.850.000 м3 воде.

Годишње се продукује цца 4.000 тона муља у процесу пречишћавања отпадне воде.

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611